• صفحه اصلی
  • ارائه رویکرد تحلیل ریسک پروژه های شرکت های دانش بنیان با استفاده از تکنیک ANP-RFMEA

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394061199332349 بازدید : 4722 صفحه: 1 - 10

10.7508/jstpi.2016.04.004

20.1001.1.17355486.1395.12.48.1.6

نوع مقاله: پژوهشی