• صفحه اصلی
  • ارتباط گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازماني (مطالعه موردی: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139504071111272644 بازدید : 5428 صفحه: 16 - 23

10.7508/jstpi.2017.01.003

20.1001.1.17355486.1395.13.49.5.5

نوع مقاله: پژوهشی