• صفحه اصلی
  • بررسی ادبیات رفتار کارآفرینانه جنایی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960113122255477 بازدید : 4903 صفحه: 35 - 44

10.7508/jstpi.2017.03.005

20.1001.1.17355486.1396.13.51.7.5

نوع مقاله: پژوهشی