• صفحه اصلی
  • تاثیر گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار بر موفقیت توسعه محصول جدید در شرکتهای دانش بنیان: نقش میانجی کنترل‌های داخلی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396031360486315 بازدید : 3580 صفحه: 1 - 7

10.7508/jstpi.2017.04.001

20.1001.1.17355486.1396.13.52.7.7

نوع مقاله: پژوهشی