• صفحه اصلی
  • ارائه روشی جهت شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های فرایند توسعه محصول جدید در صنایع خودروسازی ایران با استفاده از روش ترکیبی ANP-DEMATEL

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139703111921112517 بازدید : 2537 صفحه: 9 - 18

10.52547/jstpi.20684.15.59.9

20.1001.1.17355486.1398.15.59.4.2

نوع مقاله: پژوهشی