• صفحه اصلی
  • کشاورزی هوشمند مبتنی بر اینترنت‌اشیاء

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970911165938 بازدید : 4942 صفحه: 29 - 36

10.52547/jstpi.20750.15.59.29

20.1001.1.17355486.1398.15.59.8.6

نوع مقاله: پژوهشی