• صفحه اصلی
  • کلان‌داده‌های مبتنی بر اینترنت‌اشیاء از چشم‌انداز کشاورزی هوشمند

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981006204326 بازدید : 3781 صفحه: 12 - 22

10.52547/jstpi.20875.16.63.12

20.1001.1.17355486.1399.16.63.7.0

نوع مقاله: پژوهشی