• صفحه اصلی
  • ارائه الگویی برای مؤلفه های شهروند دیجیتال در شهرستان بیرجند

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981217235857 بازدید : 2324 صفحه: 34 - 41

10.52547/jstpi.20903.17.68.34

20.1001.1.17355486.1400.17.68.1.1

نوع مقاله: پژوهشی