• صفحه اصلی
  • بررسی مقایسه ای تأثیر باورهای مذهبی بر سلامت اجتماعی نخبگان و غیرنخبگان (موارد مطالعاتی: اعضای هیئت علمی دانشگاه و شهروندان تهرانی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400053021141 بازدید : 1907 صفحه: 123 - 152

20.1001.1.23833279.1400.12.45.7.1

نوع مقاله: پژوهشی