• صفحه اصلی
  • ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس سواد سلامت روان (MHLS) در دانشجویان ایرانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990203236721 بازدید : 3509 صفحه: 311 - 328

20.1001.1.18808436.1400.25.3.2.6

نوع مقاله: پژوهشی