• صفحه اصلی
  • بررسي ويژگي هاي روانسنجي پرسشنامه نيمرخ شايستگي هيجاني

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990405237963 بازدید : 5498 صفحه: 150 - 166

20.1001.1.18808436.1399.24.2.2.7

نوع مقاله: پژوهشی