• صفحه اصلی
  • رابطه‌ی وظیفه‌شناسی و توافق جویی با عملکرد وظیفه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه‌ای عزت‌نفس سازمان محور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990631249676 بازدید : 583 صفحه: 529 - 539

نوع مقاله: پژوهشی