• صفحه اصلی
  • نقش نظم جويي شناختي هيجان و تعامل مادر-کودک در پيش بيني بهزيستي روانشناختي مادران داراي کودک ناتوان ذهني

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000110272826 بازدید : 3705 صفحه: 490 - 506

نوع مقاله: پژوهشی