• صفحه اصلی
  • شیوع انواع نشانه‌های ملال پیش قاعدگی در زنان ایرانی و رابطه آن با دشواری در تنظیم هیجانی و تغییر شدت علائم در ایام کرونا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000122272952 بازدید : 458 صفحه: 12 - 23

20.1001.1.18808436.1401.26.101.2.9

نوع مقاله: پژوهشی