• صفحه اصلی
  • رابطه سرمایه اجتماعی با گرایش کارآفرینی با توجه به نقش میانجی قابلیت‌های نواوری سازمانی )اعضای هییت علمی دانشگاه تهران(

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990730250310 بازدید : 1696 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی