• صفحه اصلی
  • تعیین شاخص ترکیبی سنجش محرومیت در شهرستان‌های منطقه سه آمایش سرزمین بر اساس شاخص‌های قانون استفاده متوازن کشور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991226272693 بازدید : 1849 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی