• صفحه اصلی
  • تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط: نقش میانجی شایستگی‌های فردی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991226272694 بازدید : 1982 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی