• صفحه اصلی
  • ریشه یابی سست پیوندی دانشگاه ایرانی با صنعت از دیدگاه خبرگان آموزش عالی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400061524294 بازدید : 8600 صفحه: 39 - 54

20.1001.1.27170454.1400.10.19.2.3

نوع مقاله: پژوهشی