• صفحه اصلی
  • بررسی کفایت روانسنجی مقیاس بهزیستی جنسی زنان در زنان متاهل: روايي، پايايي و ساختار عاملي
کد مقاله : 1400061524297 بازدید : 689 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی