• صفحه اصلی
  • طراحی چارچوب شناسايي و اولويت بندي ذينفعان مبتنی بر روش فراتلفیق (مطالعه موردي سيستم عامل بومي ايران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412281746511444 بازدید : 3989 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی