• صفحه اصلی
  • بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت سرمایه های فکری در سازمان (مورد مطالعه: گمرک زاهدان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412282041151461 بازدید : 2620 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی