• صفحه اصلی
  • مدیریت ریسک زنجیره تامین با رویکرد شناسایی و مواجهه با نقاط آسیب زا با استفاده از تاپسیس فازی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139507101339583487 بازدید : 2155 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی