• صفحه اصلی
  • بررسی تأثیر مدیریت عملکرد، ساختار سازمان و نظام ارتقائی مبتنی بر کارراهه بر پذیرش شغل با توجه به نقش تعدیلی خودپنداره سازمانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13950712164293545 بازدید : 3623 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی