• صفحه اصلی
  • طراحي مدل مديريتي براي پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي (با تاكيد بر همگرايي رسانه ها )

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139511131148404837 بازدید : 3106 صفحه: 125 - 134

نوع مقاله: پژوهشی