• صفحه اصلی
  • شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر موفقیت رهنگاری فناوری با استفاده از تکنیک مدل¬سازی ساختاری تفسیری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139511231121464961 بازدید : 2988 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی