• صفحه اصلی
  • خوشه بندی اعضا در تیمهای دانش محور پروژ ه های بزرگ با استفاده از الگوریتم مورچگان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139602041230455772 بازدید : 1745 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی