• صفحه اصلی
  • تعیین قابلیتهای کلیدی شبکه همکاران در پروژه های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه های پیچیده (مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139610212545540182 بازدید : 2757 صفحه: 57 - 74

نوع مقاله: پژوهشی