• صفحه اصلی
  • توسعه چارچوبی برای توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان¬های ایرانی برمبنای سرمایه عاطفی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970930166313 بازدید : 1739 صفحه: 81 - 92

نوع مقاله: پژوهشی