• صفحه اصلی
  • تبیین ساختار حقوقی تصمیم گیری ن.ج.ا.ا در قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971014166667 بازدید : 2383 صفحه: 73 - 80

نوع مقاله: پژوهشی