• صفحه اصلی
  • سرمایه رابطه ای: کلید موفقیت در دستیابی به مزیت رقابتی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980604191743 بازدید : 78 صفحه: 237 - 250

نوع مقاله: پژوهشی