• صفحه اصلی
  • مفهوم پردازی کارآفرینی شهری با رویکرد نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: شهر تهران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981029214835 بازدید : 2616 صفحه: 123 - 144

نوع مقاله: پژوهشی