• صفحه اصلی
  • بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران و هزینه¬های نظارت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981106215007 بازدید : 1485 صفحه: 57 - 70

نوع مقاله: پژوهشی