• صفحه اصلی
  • طراحی مدل ژنتیکی هویت برند: رویکردی نوین در مدیریت برند آموزش عالی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981111215118 بازدید : 4478 صفحه: 19 - 32

نوع مقاله: پژوهشی