• صفحه اصلی
  • طراحی الگوی دیده‌بانی منابع انسانی با تاکید برالزامات و چالشهای آن

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990123236496 بازدید : 539 صفحه: 375 - 408

نوع مقاله: پژوهشی