• صفحه اصلی
  • تبیین رابطه و تاثیر هوش سازمانی و سرمایه فکری بر قابلیت های کارآفرینی دانش مورد مطالعه: دانشگاه شهرکرد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200504268 بازدید : 14822 صفحه: 87 - 100

نوع مقاله: پژوهشی