• صفحه اصلی
  • تحلیل محتوایی اسناد فرادستی به منظور استنتاج سیاست¬های برنامه¬ هفتم توسعه بخش فاوا (تحلیل مصوبات سال 1377تا 1398)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990828250813 بازدید : 1536 صفحه: 71 - 86

نوع مقاله: پژوهشی