• صفحه اصلی
  • پیشنهاد مدل توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با در نظر گرفتن نقش رسانه‌ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991102261818 بازدید : 1830 صفحه: 329 - 344

نوع مقاله: پژوهشی