• صفحه اصلی
  • بررسی تأثیر تأییدکننده های مشهور در تبلیغات بر خرید وسواسی با میانجی‌گری مادی‌گرایی و تعدیل گری سطح آگاهی مصرف‌کننده، اعتمادبه‌نفس و تمایل به مد در بین خریداران جوان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000616274706 بازدید : 133 صفحه: 125 - 144

20.1001.1.22286047.1400.20.69.7.3

نوع مقاله: پژوهشی