• صفحه اصلی
  • تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی با الگوی خودرگروسیونی برداری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400061827244 بازدید : 1608 صفحه: 55 - 68

20.1001.1.27170454.1400.10.19.3.4

نوع مقاله: پژوهشی