• صفحه اصلی
  • طراحی مدل سیاست‌گذاری تأمین مالی کارآفرینی فناورانه در مراحل اولیه ایجاد کسب‌وکار در ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400062127273 بازدید : 1830 صفحه: 1 - 8

10.52547/jstpi.27273.18.71.1

20.1001.1.17355486.1401.18.71.6.9

نوع مقاله: پژوهشی