• صفحه اصلی
  • تخمین حالت سیستم‌های غیر خطی با استفاده از فیلتر کالمن مکعبی جمع گوسی بر اساس قانون شعاعی- کروی سیمپلکس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981210235662 بازدید : 1146 صفحه: 207 - 214

20.1001.1.16823745.1400.19.3.8.9

نوع مقاله: پژوهشی