• صفحه اصلی
  • ارائه یک احراز هویت متقابل سبک وزن گروهی دستگاه ها در اینترنت اشیا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990727250228 بازدید : 2803 صفحه: 203 - 212

20.1001.1.16823745.1400.19.3.5.6

نوع مقاله: پژوهشی