• صفحه اصلی
  • ارائه مدلی برای تحلیل پیامدهای سرمایه اجتماعی در حوزه نوآوری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200503298 بازدید : 5772 صفحه: 71 - 82

نوع مقاله: پژوهشی