• صفحه اصلی
  • ارائه الگوی بکارگیری رسانه‌های اجتماعی در آموزش کارکنان بر مبنای نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه‌: صنعت بانکداری)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981223236001 بازدید : 929 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی