• صفحه اصلی
  • بررسی تأثیر ویديوی تعاملی بر میزان مشارکت یادگیرندگان به تفکیک سبک یادگیری آن‌ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000526274539 بازدید : 1752 صفحه: 1 - 19

10.52547/istd.31534.8.31.1

20.1001.1.24233277.1400.8.31.9.3

نوع مقاله: پژوهشی