• صفحه اصلی
  • تحلیل جامعه¬شناختی نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی در سبک زندگی زنان کارمند: ارائه یک نظریه زمینه¬ای در شرایط بحران کرونا در شهر کرمان
کد مقاله : 1400072631861 بازدید : 173 صفحه: 26 - 7

نوع مقاله: پژوهشی