• صفحه اصلی
  • اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود نشخوار فکری کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی: پژوهش مورد منفرد با پیگیری یک و دو ساله

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400072631872 بازدید : 84 صفحه: 51 - 64

10.52547/fash.2.1.51

نوع مقاله: پژوهشی