• صفحه اصلی
  • پیش بینی رضایت جنسی بر اساس تصویر بدنی و کمال‌گرایی در زنان باردار

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400072631874 بازدید : 49 صفحه: 65 - 75

10.52547/fash.2.1.65

نوع مقاله: پژوهشی