• صفحه اصلی
  • واکاوی عوامل اثر گذار تاریخی و آینده نگاری وضعیت حریم شهرهای ایرانی اسلامی؛ مطالعه موردی: حریم کلانشهر تهران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400080732042 بازدید : 3306 صفحه: 75 - 88

20.1001.1.2228639.1400.11.44.6.5

نوع مقاله: پژوهشی