• صفحه اصلی
  • واکاوی نظام بازاریابی و برندسازی در فرش دستباف (مطالعه¬ای در واحدهای تولیدی غرب کشور)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400082232226 بازدید : 3369 صفحه: 93 - 118

20.1001.1.22286047.1400.20.69.8.4

نوع مقاله: پژوهشی